Referendum môže podľa Amnesty International priniesť obmedzenie práv časti obyvateľstva

0

Organizácia Amnesty International Slovensko poukázala na možný dopad pozitívneho hlasovania v Referende o ochrane rodiny, ktorý by znamenal nemožnosť uzavrieť manželstvá pre páry rovnakého pohlavia, prijatie a osvojenie detí a viedol by k iným znevýhodneniam v ekonomickej, sociálnej či právnej oblasti.  Týmto rozhodnutím by sa podľa Amnesty International zlegitimizoval a otvoril priestor pre diskrimináciu na základe skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácie.

Článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí, že „muži i ženy, len čo dosiahli plnoletosť, majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských  uzavrieť sobáš a založiť rodinu.“ O slobode myslenia a oprávnenia na všetky slobody a práva aj na základe sexuálnej orientácie hovoria ďalšie články Deklarácie, najmä článok 2 a 16. Amnesty International Slovensko verí, že v prípade zákonov týkajúcich sa rodiny sa jedná najmä o vyváženia ľudských práv rôznych skupín v spoločnosti, a že civilné manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia je otázkou základných ľudských práv.

Ústavný súd 28.10 na podnet prezidenta SR rozhodol, že tri zo štyroch otázkach  z plánovaného Referenda o rodine sú v súlade s Ústavou SR. Zároveň rozhodol o neústavnosti tretej otázky, týkajúcej sa spolužitia osôb v inom druhu zväzku ako v manželskom.

„Vyhlásenie Referenda o ochrane rodiny, a teda možné popretie občianskeho uznania vzťahov osôb rovnakého pohlavia bude zabraňovať  mnohým osobám prístup k ďalším právam, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a bude stigmatizovať tieto vzťahy spôsobom, ktorý  môže viesť až k diskriminácii a porušovaniu práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,“ povedala výkonná riaditeľka Amnesty International Slovensko Jana Malovičová. „Prezident SR by mal preto zvážiť vyhlásenie Referenda o ochrane rodiny.“

Princíp nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie je medzinárodne uznávaný princíp, ktorý sa vzťahuje na celý rad ľudských práv garantovaný medzinárodnými štandardmi.  Výbor OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Výbor pre ľudské práva opakovane zdôraznili, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva v článku 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach tiež deklaroval, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná, zároveň v článku 8 rovnakého dohovoru je zaručené právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Európska charta základných práv v článku 21 výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Okrem toho, článok 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach stanovuje, že štáty nemôžu diskriminovať s ohľadom na práva ustanovené v Pakte, vrátane práva uzavrieť manželstvo a práva založiť rodinu. Rada Európy vydala odporúčanie, v ktorom žiada, aby štáty rešpektovali práva LGBTI osôb a ich práva brali do úvahy pri tvorbe legislatívy.

Vláda SR už v júni 2014 prijala ústavný zákon, ktorý definuje manželstvo ako “jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy”.  „ Amnesty International Slovensko poukázalo na to, že prijatie ústavy je v rozpore s medzinárodným právom a právom Európskej únie v oblasti ľudských práv a  zmenou ústavy budú LGBTI (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni) ľudia diskriminovaní na základe ich sexuálnej orientácie, či rodovej identity.  Vyhlásenie Referenda o ochrane rodiny by mohlo byť ďalším krokom späť pre Slovensko v jeho povinnosti bojovať proti všetkým formám diskriminácie,“ dodala Malovičová.

– zdroj: Amnesty International Slovensko

Zdieľaj:

Odpovedaj