Odborníci na Slovensku sa sporia v otázke rodovej rovnosti

0

Pri príležitosti medzinárodného dňa detí (1. jún 2014) zverejnila skupina koordinovaná Mgr. Janou Fullovou a pod vedením neoficiálneho hovorcu doc. MUDr. Alojza Rakúsa, CSc. materiál s názvom Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí.

„Vo výzve chceme upozorniť na to, že tzv. rodovo citlivá výchova je pre deti minimálne veľmi riziková a pravdepodobne aj veľmi nebezpečná a na to chceme ako odborníci upozorniť,“ povedal na tlačovej konferencii psychiater a bývalý minister zdravotníctva Alojz Rakús.

18. júna na iniciatívu zareagovala iná skupina psychológov a pedagógov, ktorí výzvu zásadným spôsobom odmietli. V ich otvorenom liste sa okrem iného uvádza:

„Vedecké poznanie akumulované v ostatnom štvrťstoročí jasne ukazuje, že otázka rodovosti vo výchove a školskom vzdelávaní má plné opodstatnenie. Napríklad impaktovaný vedecký časopis Gender and Education prináša v uvedenej oblasti bohaté vedecké poznatky reprezentujúce akademický (a teda sotva len politický a ideologický) diskurz. Neexistujú overené poznatky o tom, že rodovo citlivá výchova v školskom prostredí vedie k patologizácii vývinu detí a že by táto stránka výchovy radikálne menila podstatu školskej socializácie.“

Autori otvoreného listu žiadajú o zaujatie jednoznačného stanoviska ministra školstva a ministra zahraničných vecí. Zároveň vyzvali signatárov dokumentu, aby zvážili svoje podpisy a pokiaľ zastávajú verejné funkcie vo vzdelávacom a zdravotníckom systéme SR, aj svoju morálnu integritu. Na média sa obracajú s požiadavkou, aby vytvorili dostatočný priestor na diskusiu o rodovej problematike, v ktorej, „evidentne, nie je dostatočne rozvinutý kvalifikovaný diskurz tak vo všeobecnej, ako aj v odbornej verejnosti.“

– zdroj: Changenet.sk

Zdieľaj:

Odpovedaj