Amnesty International: Vyhlásenie referenda je krok späť

0

Ak sa na referende zúčastní nadpolovičná väčšina voličov a voličiek, a viac ako polovica zo zúčastnených sa vyjadrí k referendovým otázkam kladne, bude to podľa Amnesty International Slovensko znamenať legitimizovanie a otvorenie priestoru pre diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Páry rovnakého pohlavia nebudú môcť uzavrieť manželstvo, prijať a osvojiť si deti, a zabráni sa im v prístupe k ďalším právam, ako je právo na bývanie či sociálne zabezpečenie.

Všetci ľudia, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, majú mať zabezpečené všetky ľudské práva. Mnohé štáty Európy hlasovali za manželstvá pre páry rovnakého pohlavia, zatiaľ čo Slovensko, ešte v júni tohto roka schválilo zákon definujúci ochranu manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy,“ povedala riaditeľka Amnesty International Slovensko Jana Malovičová. Organizácia Amnesty International Slovensko už vtedy upozornila, že zmena ústavy je  v rozpore s medzinárodným právom a právom Európskej únie v oblasti ľudských práv. Podobný zákon schválilo Lotyšsko či Macedónsko. Poľsko, Maďarsko, či Litva, vo svojich zákonoch priamo manželstvá rovnakého pohlavia zakazujú.

Článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 23 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach hovorí, že každý muž a žena má právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu. Medzinárodný pakt zároveň garantuje rovnakú ochranu pred zákonom. V prípade Toonen versus. Austrália aj Výbor OSN pre ľudské práva pred 20 rokmi potvrdil, že sexuálna orientácia je chráneným statusom podľa ľudských práv  rovnako ako rasa či rod. Interpretácia zákonov, aj v oblasti ľudských práv sa mení podľa vývoja spoločnosti.  Zásadným princípom v oblasti ľudských práv je ich univerzálnosť  vyjadrená prvým článkom Deklarácie “všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo dôstojnosti a práv “.

Amnesty International Slovensko verí, že v prípade zákonov týkajúcich sa rodiny sa jedná najmä o vyváženie ľudských práv rôznych skupín v spoločnosti, a že civilné manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia je otázkou základných ľudských práv. Vyhlásenie referenda na Slovensku je krokom popretia občianskeho uznania vzťahov ľudí rovnakého pohlavia. Jeho dôsledkom môže byť inštitucionalizovaná diskriminácia a porušovaniu práv na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Amnesty International podporuje právo na vyjadrenie slobodnej vôle občianok a občanov, faktom ale ostáva, že prípadné áno na otázky referenda bude mať negatívny dopad práve na život skupiny ľudí, ktorú sa pred diskrimináciou inak snaží chrániť,“ dodala Malovičová.

– zdroj: Amnesty International Slovensko

Zdieľaj:

Odpovedaj