Milan Zvada: Angažovanosť sa nedá oklamať umením

0

„Politické je pre mňa to, čo vás nenechá ľahostajným, dotkne sa vás ako ihla. V širšom slova zmysle je politické pre mňa to, čo podnecuje ľudí ku konaniu, k náprave stavu vecí, individuálne alebo kolektívne,“ povedal v rozhovore Milan Zvada, dramaturg  banskobystrického kultúrneho centra Záhrada, ktoré je hlavným dejiskom festivalu Embargo

Festival Embargo sa začal dnes 4. mája v Banskej Bystrici a organizuje ho platforma Nie v našom meste. Nesie sa v duchu angažovaného divadla a filmu. Poukazuje na dôležitosť ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia. Jeho poslaním je prelomiť ticho a narušiť „embargo“. Embargo na myšlienku, svetonázor, miesto, spomienku…

Banskobystrická Záhrada sa od dnes stáva dejiskom prvého ročníka Embargo festivalu. Povedz nám o ňom viac. 

Festival sa pozná podľa programu. Prišiel čas namiešať program na týždeň spôsobom, aký vyhovuje pestrej organizačnej aj dramaturgickej zložke, v kombinácii s ostatnými organizátormi. Festival je totiž vždy o jedinečnej konštelácii ľudí, ktorých spája téma, vnútorné nastavenie, hlad po reflektovaní a konfrontácii sveta, v ktorom žijeme.

Niekto mi spomínal, že slovo embargo v ňom vyvoláva negatívne konotácie, keďže sa spája s nejakým zákazom, zamedzením. Pre mňa je to, naopak, forma výstrahy pred niečím, čo zaváň násilím, pred nejakým obmedzením, zákazom prístupu k informáciám či k slobodnej reflexii, bez nánosov ideológií, konzumného a mediálneho “matrix-u”.

Dramaturgia festivalu je sčasti spontánna – Divadlo Continuo s inscenáciou Obeť sme mali dohodnuté už dlhšie, sčasti vychádza z výberu podujatí a akcií, ktoré považujeme za vzdelávacie, smerodajné. Kým leitmotívom prvého ročníka sú “minulosť, sloboda, identita”, už teraz je v zárodku téma budúceho ročníka.

Čo je v programe zaujímavé pre teba a čo by si odporučil divákom a diváčkam? 

Určite je to Divadlo Pôtoň so svojou metaforickou Krajinou nepokosených lúk, ale tiež stretnutia so zaujímavými ľuďmi a názormi v diskusiách, či už formálnych alebo neformálnych. Trierov film Manderlay odporúčam pre náročných, príjemné večery pri dobrej hudbe a v dobrej spoločnosti čakajú na všetkých. A, samozrejme, produkcia z “domácej” Záhrady VERZUS – unikátne tanečno-divadelné predstavenie dvoch výrazných ženských osobností, a to nemusíme chodiť ďaleko.

EMBARGO festival sa spája s angažovaným umením. Niekedy sa v súvislosti s angažovanosťou v divadle hovorí aj o politickom divadle. Je to to isté, alebo sú tu nejaké odlišnosti? 

To je dobrá otázka. Ani divadelní teoretici, ani umelci by sa nemuseli v odpovedi úplne zhodnúť. Zo skúsenosti, čiže z toho, čo som videl v súvislosti s označením politické či angažované divadlo, v tom vidím rozdiel. Je to subjektívne. Pamätám si definíciu talianskej režisérky a scenáristky Renaty Ciaravino, ktorá povedala: Political is what hurts. A túto definíciu som si osvojil.

Politické je pre mňa to, čo vás nenechá ľahostajným, dotkne sa vás ako ihla. No politické v širšom slova zmysle je pre mňa aj to, čo podnecuje ľudí ku konaniu, k náprave stavu vecí, individuálne alebo kolektívne. Politické však nemusí znamenať prevratné. Angažovanosť je omnoho všeobecnejšia a môže sa týkať viacerých oblastí, sociálnej, politickej, osobnej. Angažovanosť sa nedá oklamať umením.

EMBARGO je časťou programu, ktorý Záhrada prináša každý mesiac do Banskej Bystrice. Skúsme sa na to pozrieť z väčšej výšky. Aký význam má podľa teba umenie v spoločnosti? 

Na filozofickú otázku existuje len filozofická odpoveď. Parafrázujúc Aristotela: Umením človek dotvára prírodu v tom, čo sama nestihla… V prírode vznikajú veci samy od seba. Umenie vytvára umelec. Ak sa pozrieme bližšie na etymológiu slova v rôznych jazykoch (art – artificial – artistry – techné ako umenie a remeslo – umění ako vedenie), prídeme na mnohé asociácie. Zistíme, že v rôznych historických obdobiach sa na umenie pozeráme rôzne, takisto ako v súčasnosti. Pred absolútnou relativizáciou hodnoty a významu umeleckého diela nás azda zachráni len čas, funkcia daného “diela” v kontexte a vlastná intuícia.

Embargo je forma výstrahy pred niečím, čo zaváň násilím, obmedzením, zákazom prístupu k informáciám či k slobodnej reflexii, bez nánosov ideológií, konzumného a mediálneho “matrix-u”.

Pracuješ ako dramaturg v nezávislom kultúrnom centre Záhrada. Čo presne nezávislosť v tomto prípade znamená? 

Fenomén nezávislosti v zmysle slobody rozhodovania o spravovaní spoločných vecí vnímam citlivo, a preto je pre mňa nezávislosť synonymom slobody a otvorenej dramaturgie kultúrneho centra. Avšak v oblasti kultúry býva tento pojem zvlášť nepochopený, dezinterpretovaný. Pokiaľ ide o názov organizácie, určite ho radi zmeníme, a to práve kvôli prevládajúcej predstave, že sme vlastne nezávislí finančne, aj od štátu.

Pravdou však je, že na svoju činnosť využívame prostriedky z verejných zdrojov (v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR), najmä čo sa programu týka, a máme na to právo podobne ako ktorýkoľvek iný tvorca či šíriteľ umeleckých diel. Okrem toho však realizujeme mnohé iné aktivity, ktoré môžeme pod pojem kultúra zahrnúť. Sú to projekty mladých ľudí, ktoré realizujú vďaka existencii Záhrady, ďalej revitalizujeme okolie, nadväzujeme zahraničné spolupráce. Pokryť existenčné, resp. prevádzkové a personálne náklady (okrem samotnej realizácie projektov a s nimi súvisiacich aktivít) je omnoho náročnejšie než v štátom zriaďovanej kultúrnej inštitúcii s “predschváleným“ rozpočtom na budúci rok a zamestnaneckými vzťahmi.

Faktom zostáva, že nezávislá kultúra by v tej či onej podobe existovala aj bez podpory štátu. O to však nejde. Štát je povinný prerozdeľovať verejné zdroje rovnomerne, čo súčasné nastavenie kultúrnej politiky neumožňuje.

Ako funguje Záhrada? Je to otvorený priestor pre všetkých? Má aj určitú pevnú dramaturgiu?

Záhrada funguje v procese, podobne ako aj program, ktorý ponúka, je výsledkom procesu plánovania, tvorby a našich rozhodnutí. Kým na začiatku sa program skladal z väčšiny nami vybraných a preferovaných podujatí, v súčasnosti sme otvorenejší ponukám a vplyvom zvonka, snažíme sa reagovať na spontánny dopyt po prezentácii, týka sa to napríklad týka výtvarných, hudobných a občianskych podujatí.

Pevná dramaturgia spočíva skôr v tematickom ukotvení jednotlivých akcií, pričom sa taktiež snažíme o žánrovo vyvážený program. Pre súčasnú dramaturgiu kultúrneho centra je prirodzené, a zároveň výzvou, zameriavať sa na viaceré cieľové skupiny a fungovať v symbióze s kaviarňou, ktorú navštevujú aj ľudia bez ohľadu na program.

viac informácií o festivale EMBARGO nájdete na webewww.embargofestival.com

Zdieľaj:

Odpovedaj