Otázky, o ktorých nemôže rozhodnúť referendum

28

Čo by ste povedali na referendum, v ktorom by pospolitý ľud rozhodoval o nasledovných otázkach: Prebiehajú na Zemi klimatické zmeny spôsobené človekom? Sú riziká očkovania väčšie ako jeho prínosy? Vznikol vesmír v dôsledku veľkého tresku? Je možné rakovinu vyliečiť jedením sódy bikarbóny?

Všetko sú to témy, ktoré vzbudzujú vášnivé debaty širokého spektra ľudí. Napriek tomu je zrejmé, že hľadanie zmysluplných odpovedí, by malo ostať doménou odborníkov. Toto hľadanie, by sa nemalo zakladať na viere alebo svetonázoroch, ale na vedeckom prístupe, ktorý spočíva v zhromažďovaní dostupných faktov a ich systematickom vyhodnocovaní.

Skúsme si teraz predstaviť takto položenú otázku: Majú deti, ktoré vychovávajú homosexuálni partneri horšiu kvalitu života a životnú perspektívu, ako deti vychovávané heterosexuálnymi rodičmi?

Podobne, ako v predchádzajúcich prípadoch, sa na prvý pohľad jedná o otázku, na ktorú by mali odpovedať najmä odborníci – psychológovia, psychiatri, pediatri, sociológovia, pedagógovia. Referendum, v ktorom by všetci voliči mohli zakrúžkovať áno alebo nie, by nás k poznaniu pravdy nepriblížilo.

Uvedené príklady môžu vyzerať absurdne, na Slovensku sa však odohráva niečo veľmi podobné. Druhá zo štyroch referendových otázok, pod ktoré zozbierala Aliancia za rodinu 400 000 podpisov znie totiž takto: „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

Je pravdou, že otázka, tak ako ju naformulovala Aliancia za rodinu, sa priamo nepýta, čo je lepšie pre dieťa. Pravdou je však aj to, že tieto dve veci od seba nemožno oddeliť. Pretože o záujem dieťaťa by malo ísť na prvom mieste. Samotní zástupcovia Aliancie za rodinu opakovane vyhlásili, že im ide o dobro detí. Problém je, že Aliancia za rodinu nevie, čo je pre deti lepšie. Jej zástupcovia môžu mať presvedčenie alebo vieru, nemajú však fakty.

Vedecké poznanie ich presvedčenie spochybňuje. Viacero prestížnych svetových vedeckých inštitúcii dospelo k záveru, že deti vychovávané v homosexuálnych rodinách nemajú o nič horšiu kvalitu života, ako tie, ktoré vychovávajú heterosexuáli. Pozor, nepíšem o akýchsi záujmových skupinách gayov a lesieb. Píšem o stanovisku najväčšej americkej profesnej organizácie pediatrov American Academy of Pediatrics, ako aj o stanovisku najväčšej organizácie združujúcej psychológov na svete American Psychological Association, alebo aj o stanovisku asociácie, ktorá reprezentuje psychológov v Kanade, rovnako ako aj o záveroch a stanoviskách ďalších významných vedeckých inštitúcií.

„Stále väčšie množstvo vedeckej literatúry ukazuje, že deti vyrastajúce s jedným alebo dvoma gay/lesbickými rodičmi sa rozvíjajú po emočnej, kognitívnej, sociálnej a sexuálnej stránke rovnako, ako deti vychovávané heterosexuálmi. Oveľa významnejšiu úlohu, ako sexuálna orientácia rodičov, zohráva milujúce a starostlivé rodinné prostredie.“
Americká akadémia pediatrov (American Academy of Pediatrics, Where We Stand 2014)

„Psychologické výskumy, ktoré porovnávajú deti v rodinách, tvorených rodičmi s rovnakým pohlavím a deti z rodín, kde majú rodičia opačné pohlavie, neukazujú žiadne významné rozdiely v ich duševnom zdraví, alebo sociálnej prispôsobivosti. Z doteraz uskutočnených výskumov nevyplýva, že by lesbické matky alebo gay otcovia, boli v porovnaní s heterosexuálmi horší rodičia.“
Kanadská asociácia psychológov (Canadian Psychological Association, Marriage of Same-Sex Couples – 2006 Position Statement)

„Neexistuje žiadny vedecký základ pre tvrdenia, že odlišná sexuálna orientácia robí z lesbických matiek a gay otcov horších rodičov. Naproti tomu výsledky výskumu dokazujú, že lesbické matky a gay otcovia sú schopní poskytnúť podporujúce a zdravé prostredie pre výchovu svojich detí.“
Americká asociácia psychológov (American Psychological Association, APA Council of Representatives 2004)

Zúčastnil som sa niekoľkých diskusií, v ktorých som sa sympatizantov Aliancie za rodinu pýtal na ich postoj k uvedenému vedeckému poznaniu. Odpovede, ktoré som dostal by sa dali rozdeliť na dve skupiny. Konšpirácie a konzervatívny prístup. Medzi konšpirácie patria názory ako: „Vedci sú podplatení homosexuálnou lobby“, alebo „Aká, že to je asociácia psychológov? Americká? No samozrejme, v tej skazenej Amerike je už možné naozaj všetko.“ Snažil som sa vysvetliť, že najzaujímavejšie výsledky výskumu LGBT rodín pochádzajú z USA preto, lebo tam je k dispozícii dostatočne veľká vzorka takýchto rodín (APA vo svojom stanovisku hovorí o 163,879  amerických LGBT rodinách s aspoň jedným dieťaťom vo veku do 18 rokov), ktoré fungujú už dostatočne dlhý čas na to, aby sa z ich sledovania dali vyvodzovať všeobecnejšie závery.

Konzervatívna odpoveď spočíva v tvrdení, že napriek všetkým vedeckým dôkazom a zisteniam sa stále jedná o pomerne málo preskúmaný  fenomén a preto treba zachovať opatrnosť. Argumentoval som tým, že napríklad americkí pediatri vyhodnocujú údaje pochádzajúce z výskumov, ktoré prebiehajú už viac ako 30 rokov. Dostal som odpoveď, že Aliancia sa opiera o múdrosť, ktorá je stará tisícročia. To je ale omyl, neexistujú totiž žiadne relevantné tisícročné vedomosti o tom, ako prosperujú deti vychovávané v homosexuálnych rodinách.

Snažil som sa zistiť, či existuje na svete aspoň jedna významná vedecká inštitúcia, ktorá by svojim oficiálnym stanoviskom podporovala obavu o osud detí, vychovávaných homosexuálnymi rodičmi. Oficiálni predstavitelia Aliancie za rodinu na moju otázku nereagovali. Opýtal som sa preto psychologičky Sylvie Ondrisovej, ktorá sa problematikou odborne zaoberala pri písaní prvej slovenskej knihy o sexuálnych menšinách. Na otázku, či pozná vedecké výskumy, ktoré by potvrdzovali obavy o osud deti vychovávaných homosexuálnymi partnermi, mi odpovedala takto:

„Témou LGBT rodín som sa podrobne zaoberala spolu s kolektívom ďalších autorov knihy Neviditeľná menšina. Nenarazili sme na žiadne výskumy, ktoré by potvrdzovali obavy ohľadne výchovy detí v LGBT rodinách. Štúdie LGBT rodín a porovnávacie výskumy nenašli rozdiely medzi deťmi vychovávanými v LGBT a hetero rodinách. Sledovali sa pritom mnohé charakteristiky a spoločenské mýty – duševné zdravie detí a ich správanie, potenciálne problémy s rodovou identitou či rolou, potenciálne zneužívanie rodičmi, sexuálna orientácia detí, sociálne vzťahy a akceptácia rovesníkmi, rodičovské schopnosti a podobne.

Väčšina výskumov skôr potvrdila predpoklad psychológov, že nie sexuálna orientácia rodičov – ale vzťahy rodičov k deťom a základné rodinné procesy v podstatnej miere vplývajú na duševný vývin detí. Pritom niektoré štúdie poukázali aj na pozitíva LGBT rodín – napríklad väčšiu toleranciu detí k odlišnostiam alebo ich dobrú schopnosť vysporiadať sa s prípadnou stigmatizáciou od okolia. Zážitok LGBT rodičov s netolerantným okolím im totiž dáva rôzne vzorce toho, ako zvládať ťažšie sociálne situácie. Je to podobné ako napríklad u detí afroamerických rodičov.„

deti

Foto: Seema Krishnakumar/Flickr

Situácia je teda nasledovná. Neexistuje ani náznak vedeckého konsenzu o tom, že výchova detí homosexuálnymi pármi predstavuje problém. Dostupné výskumy dokazujú skôr opak. Samozrejme, vedecké poznanie nikdy nie je definitívne a určite je v poriadku, ak bude prebiehať ďalší výskum, ako aj prípadné odborné polemiky. O ich výsledku však nemôže rozhodovať ľudové hlasovanie.

Aliancia za rodinu, napriek súčasnému stavu vedeckého poznania, neváha voliť zbrane najväčšieho kalibru a referendom sa snaží vytvoriť a zabetónovať právny stav, kedy si homosexuálne páry nebudú môcť v žiadnom prípade adoptovať deti. Teda ani v tých prípadoch, kedy to odborníci vyhodnotia ako najlepšie možné riešenie pre blaho dieťaťa.

Bývalý sudca, dnes výskumný pracovník v Ústave štátu a práva SAV Eduard Bárány poznamenal v rozhovore pre denník SME : „V praxi môžeme mať situáciu, v ktorej nebude alternatívou usporiadaná rodina s dieťaťom verzus adopcia párom rovnakého pohlavia, ale pár rovnakého pohlavia, alebo lepší detský domov.“

Ako môže vyzerať takáto konkrétna situácia, dokazuje čerstvý prípad z Českej republiky. Začiatkom roka si vzal pár gayov, žijúcich v registrovanom partnerstve, do pestúnskej starostlivosti dve fyzicky aj duševne hendikepované deti z detského domova. Deti, o ktoré nikto iný nemal záujem.  Psychológ Marek Ptáček pre ČT24 uviedol: „Posudzovali sme dieťa, ktoré má viacpočetné vývojové chyby a mnoho špecifických potrieb. O také deti je minimálny záujem.“

Gayovia, žijúci v registrovanom partnerstve, sa podrobili 2 a pol roka trvajúcemu procesu, ktorý zahŕňa odborné posudzovanie, psychologické testy aj školiace programy.

„Tí pestúni ich skutočne môžu vytiahnuť hore a deťom poskytnúť úplne inú perspektívu. Môžu ich udržať v bežnej škole, kam by sa pravdepodobne nedostali, keby boli v detskom domove. A tým samozrejme vytvárajú úplne iné podmienky pre ich budúcu sociálnu integráciu. Takže to môže zmeniť celý ich život,“ pochvaľoval si v reportáži Českej televízie spolužitie pestúnov s deťmi detský psychológ Radek Ptáček.

Dokáže Aliancia za rodinu garantovať, že podobná situácia nemôže nastať na Slovensku? Samozrejme, že nie. Jej argumenty sú založené na dohadoch, predsudkoch a presvedčení, ktoré nie je odborne podložené. Nedostatok odbornosti a vedeckého poznania nahrádza náboženskými koalíciami a argumentáciou, ktorá nezodpovedá sekulárnej povahe nášho štátu. Na to upozornila aj ombudsmanka Jana Dubovcová, keď vo svojom stanovisku uviedla: „Z obsahu niektorých referendových otázok, ktoré sú uvedené vo vašej žiadosti, sa ukazuje väzba na konkrétne náboženstvo a táto väzba sa javí ako veľmi silná.“

Pred niekoľkými dňami časopis .týždeň na svojej webstránke najprv zverejnil a po vlne protestov následne stiahol videorozhovor s katolíckym kňazom Mariánom Kuffom. Ten sa hanlivo vyjadroval o homosexuáloch a nazval ich horšími ako vrahovia, v prípade, že svoju orientáciu nehodľajú potláčať. Okrem urážok však v jeho rozprávaní  zaznelo aj niečo iné – prejav konšpiračného myslenia, ktoré šíri nedôveru k vedeckému poznaniu a odbornosti vôbec.

„Kúpim si prokurátorov, kúpim si sudcov, kúpim si psychiatrov – a oni to otočia: nie homosexuál je chorý, ale vy ostatní ste chorí,“ povedal na kameru Marián Kuffa.

Postoj Mariana Kuffu a spôsob argumentácie Aliancie za rodinu ma jeden styčný bod, ktorý považujem za obzvlášť nebezpečný. Keďže vedecké poznanie, ktoré sme ako ľudská spoločnosť za posledné desaťročia nadobudli, odporuje ich predstavám o svete, snažia sa ho spochybniť, zosmiešniť a diskvalifikovať. Vrcholnou fázou tejto snahy je odhodlanie prevalcovať odborný názor všeľudovým hlasovaním. Inými slovami – dôkazy, kompetentnosť a vedu nahradiť predsudkami, presvedčením a katechizmom.

Ak by sa im to podarilo, negatívne dôsledky by neniesli iba homosexuálne páry a deti v detských domovoch, ale celá spoločnosť.

– titulná fotka: SAM Nasim/Flickr

pošli na vybrali.sme.sk

Zdieľaj:

O autorovi

Zakladateľ a editor magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov Anta Agni, založil umeleckú agentúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent. Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, článkami prispieva aj do denníka Sme. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ, je autorom publikácie Mýty a predsudky.

28 komentárov

 1. Je v podstate nemám výhrady, ale nadvihlo ma, čo si spomínal, pri vedeckých argumentoch. O ozóne neviem nič., ale o výchove detí vie svoje každý rodič. Takže takéto porovnávanie nekríva na obe nohy, ale padá rovno na zem.
  Čo sa týka detí, má každý právo do toho kecať, aj keby sa nám jeho názory nepáčili. Žiadny vedec nevychová dieťa lepšie, iba preto, že robil výskumy a vie, čo je pre dieťa dobré. Výchova nie je veda.
  e, že slušný človek a teda aj homosexuál dokáže dobre vychovať dieťa.

  • V článku som nikde netvrdil, že vedci dokážu vychovať dieťa lepšie, ako jeho rodičia. Odborníci však majú nástroje na to, aby zhodnotili vývoj dieťaťa, porovnali ako prosperujú deti vychovávané v homo a hetero rodinách atď. Rodič vie veľa o svojom dieťati, ale ak sa téme odborne nevenuje, nemá možnosť porovnávať, ako prosperujú deti v rôznych typoch rodín.

 2. Uz len americkym studiam budem verit, krajina kde je kazde dieta obezne, ma nejaky syndrom a poloautomaticku pusku v detskej izbe. Nemam nic proti LGBT ale rozhodne mam nieco proti cirkusu na uliciach tzv. Gay Prd kde robia hanbu slusnym LGBT. Ja som vyrastal s dvomi zenami, matka babka, neprajem nikomu, s bratom sme poznaceni na cely zivot. Beriete to prilis na lachku vahu a nikto si neuvedomuje aky velky ma na dieta vplyv muzskeho principu a zenskeho. V teplom pare nieco take mozno ani neexistuje aj ked maju dohodnute kto hra ocka a kto maminku. Spolocnost nech sa dostane do stadia kedy ziadne dieta nebude hladat adoptivnych rodicov. Howg.

  • Uuu, ty a tvoja xenofobia ste to prave vsetko vyriesili. Poznam vela zien, ktore maju typicky muzske vlastnosti a muzov, ktori maju zenske. Tak neviem presne co myslis pod muzskym a zenskym pristupom. Mamicka vari obed a otecko cita noviny? Zobud sa.
   Spolocnost nech sa dostane do stavu, kde ziadne dieta nepotrebuje adopciu? A este svetovy mier si zabudol… Ako to chces docielit?

  • „Uz len americkym studiam budem verit, krajina kde je kazde dieta obezne, ma nejaky syndrom a poloautomaticku pusku v detskej izbe. “

   toto je krásne, bez akejkoľvek súvislosti pomiešať prieskumy o LGBTI, obezitu a držbu zbraní, nechceš sa dať na písanie surrealistickej prózy?

  • – pointa homosexualnych parov je v tom že nikto nehra ocka ani maminu. su dve maminky a lebo dvaja ockovia. vas nazor je bezny s realitou sa nestykajuci stereotyp.
   – to že su ludia v amerike retardovani neznamena že ich vedci(inteligenčna elita naroda) su taki isti
   – vidno že ste nikdy neboli na židnom Gay prde, odporučam najprv sa isť pozriet(osobne, nie cez skreslene spravy na jojke)
   – a na zaver: porovnavať vzťah matky a babky so vzťahom dvoch milujucich sa žien opäť svedči o tom že neviete ktorá bije. prosim, už sa k tejto teme nevyjadrujte, kym si niečo k tomu nenaštudujete/ nezažijete sám.

   Ďakujem za porozumenie

   • On si praveze prezil! Ved to tam jasne napisal.
    Proti nikomu nic nemam, nech si deti adoptuje ktokolvek, ci uz je single, alebo homo par, alebo hetero par. Bude to pre dieta urcite lepsie, ako v decaku.
    Iba upozornoval na to, ze treba byt opatrny. Viem si zivo predstavit vychovu dvoch zien a ich vplyv pri dospievani na mladeho chlapca. Obcas to moze byt naozaj tragedia.

    • Je to úplne scestné, a nie uveriteľné, ak nieto napíše, že citujem:
     “ Ja som vyrastal s dvomi zenami, matka babka, neprajem nikomu, s bratom sme poznaceni na cely zivot. Beriete to prilis na lachku vahu a nikto si neuvedomuje aky velky ma na dieta vplyv muzskeho principu a zenskeho“

     Veď on vlastne dočista zhovadil svoju vlastnú matku a jej matku/babku, že boli také neschopné vo výchove, že on a jeho brat boli „poznačení na celý život“, a akože čím?

     Teda neschopnosť ich matky je to, z čoho ich on viní? Že si ich matka nenašla chlapa, ktorý by ju poriadne vyobracal, a aby on mal mužský vzor v čom? V modelárstve, v rybárčení, alebo chľaste, alebo… fackách…?

     Takéto osoby ako on, ak je schopný napísať toto, nielenže znie nie uveriteľne, ale je to zrejme úbohá bytosť, frustrovaná, lebo ak mu už k šťastiu chýbal mužský vzor, čo potom pri vdovách, vdovcoch, či rovno deťoch v decákoch a ich kolektívnej výchove, či „vzoroch“ z cigánskych osád a podobne.

     … ale viniť vlastnú matku z neschopnosti, nuž… to je skutočne fascinujúce, ešte že to priznal…, kto vie čo by povedal, keby mal možnosť žiť s dvomi partnermi, ktorí by mu dali to, čo asi postrádal…

     • vela priatelov mala, vela bitiek, vela faciek, vytrhanych vlasov, zlomenych rebier, prerevanych dni a noci, vela znasilneni, BP, ste agresivny clovek a hned sa navazate, odsudzujete, domyslate si, zcestny ste tu ‚Vy !

  • Chápem, že veľmi nenávidíš Ameriku… Ale uvedom si, že USA je 50 štátov. Pred par mesiacmi som sa vrátil z ročného pobytu v Connecticute a nezdá sa mi, že by tam boli tlstejšie deti oproti dnešnej slovenskej realite. Podľa štatistík ma v USA nadváhu asi 30% detí, čiže nie každé dieťa.

   Poloautomatická puška v detskej izbe je tiež úplny nonsens. Samopaly a väčšina poloautomatických pušiek nie sú na voľné držanie a už vôbec si ju nemôže kúpiť dieťa, pretože zbrane sú 18 alebo 21+… A ešte lepšie… keď máš „nejaký syndróm“ tak zbraň nemôžeš mať vôbec.

   Možno by to chcelo trošku viac otvoriť oči a potom vypisovať hlúposti…

   A inak v tvojej ideálnej spoločnosti ľudia nezomierajú? Alebo keď dieťaťu zomrú rodičia tak ho utratia, aby ho nikto nemusel adoptovať??

   • Nie, to nieje nenavist, nieje mozne nenavidiet nejaku krajinu. Ja som prehanal, viem ze nie kazde je obezne, ale priznajme ze ich je viac ci ? A ano predavaju tam predsa zbrane v supermarketoch ci ? Tiez sa mylim ? Ano, nie v kazdom state. Nedavno sa predsa stal ten uraz, 9 rocna zastrelila instruktora, Takze nie 18 +, uz male deti ucia strielat z UZI. Ak zomre rodic su tu este pribuzny inak, ak nie su ved nech ho adpotuje normalna rodina, ale nie zrovna teply ludia, zeny to este berem, ale chlapy, no neviem. Co su to potom vlastne, chlapy, zenochlapy, chlapozeny ??? Nenapisla som hlupost, hlupost je urazat ako to Vy robite !

  • -Rovnako by ste mohli byt poznaceni aj ak by vas oboch vychovavali mama a otec. Ako vedci hovoria, ide o milujuce prostredie a harmoniu. Jedna osobna skusenost nic nehovori o tom ako to v priemere funguje.
   -Paci sa mi ako ludia, co nikdy nestravili v USA viac casu, alebo tam neboli nikdy, hovoria o retardacii Americkych deti, zbrani v ruke a ich tucnote. Ja zijem v USA zopar rokov a mozem uprimne povedat ze je to sprostost, obycajny stereotyp. Samozrejme, najdu sa aj taki Americania, ale nie je ich vobec vacsina. Co je este vacsia iluzia je to, ze USA je strasne liberalna. V poslednych volbach takmer vyhral kandidat na prezidenta, v porovnani s ktorym by aj Aliancia za rodinu bola liberalna zberba. Liberalne su tak staty New York, New Jersey, California a zopar dalsich. Odporucam si vygooglit pojem „Bible Belt“ a zoznamit sa s faktom, ze minimalne polovica Americanov je riadne konzervativna – fun fact, prave ti konzervativci su za nosenie zbrani 😉

 3. Predpojatosť voči Spojeným štátom som pokladala za niečo dávno prekonané. Osobne nie som pro-amerického cítenia, naopak, som otvorená viacerým možnostiam. Porovnávanie amerických detí pomocou stereotypu obezity a zbraní s tými slovenskými je viac než humorné.
  Už viac než 10 rokov som v dennodennom kontakte s deťmi na úrovni materskej a základnej školy. Áno, je pravda, že pred pár rokmi sa tieto deti vo viacerých smeroch líšili od amerických neplnoletých občanov, čo si ale neuvedomujeme je postupná a nezastaviteľná zmena. Deti sú častokrát rozmazlenejšie ako tie, ktoré prostredníctvom médií vidíme v USA, ich životný štýl sa stáva pasívnym. A keby sme mali rovnaké zákony ako v Spojených štátoch, garantujem vám, že by sa objavila podobnosť aj na úrovni ozbrojenia.
  Vnímať teda „Ameriku“ ako niečo, čomu sa nechceme podobať, čo nechceme mať za vzor, je síce zaujímavý názor, vyslovil ste ho ale príliš neskoro.
  A k téme.. Podľa môjho názoru článok obsahuje väčšinu toho, čoho sa proti- názorovo postavení obávajú, resp. pred čím zatvárajú oči. Nedá mi však nedodať..
  Žijeme v dobe rovnocennosti. Ako vieme povedať, že homosexuálna rodina je niečo neprirodzené? Prirodzene predtým, čo nepoznáme, odvraciame zrak. Či už to v minulosti bola rasová segregácia alebo nerovnoprávnosť žien. V tej dobe to ľuďom taktiež pripadlo „nenormálne“. V súčasnosti sa nad touto otázkou, hoci stále len väčšinový podiel populácie, absolútne nezamýšľa.
  Prečo by teda homosexuálne páry nemali mať tie isté možnosti ako tie heterosexuálne? Prečo by nemohli uspieť alebo sklamať, rovnako ako rodina pozostávajúca z „maminy a otca“? Čo viac, ten, kto z akýchkoľvek dôvodov nemôže/nemohol mať deti, so mnou bude súhlasiť. Tie páry, ktoré musia prekonať pri čakaní na budúceho potomka prekážky, aby ho vôbec počali, si svoje dieťa vážia ako dar. ( Touto vetou však netvrdím, že u iných párov, ktorým to ide ľahko, to musí byť inak). Osobne si myslím, že homosexuálne páry, ako dvojice, ktoré by museli o svojho potomka viac bojovať – umelé oplodnenie, rozhodnutie súdu, osvojenie – si takúto strastiplnú cestu zapamätajú a ich dieťa bude cítiť, že je na tomto svete chcené a milované.

 4. Vedec-Odborník on

  Tie akože výskumy, že kde sú deti lepšie vychovávané, je taká pri najlepšom pseudoveda. To, že sa nazvem vedec, napíšem tisícky strán nejakých dristov a založím si univerzitu, neznamená, že som ozaj vedec.

  Či má byť spoločnosť založená výlučne na klasickej rodine (muž+žena) alebo preferencii klasickej rodiny za súčasného rešpektovania iných foriem spolužidia, alebo rovnocennom dualizme tzv. heterosexuálnych a tzv. homosexuálnych partnerstiev alebo či povolíme mnohopartnerstvo (1 muž+viac žien, 1 žena+ viac muž mužov, viac žien+viac mužov) alebo či dovolíme sa ľuďom ženiť aj s právnickými osobami je čisto-čiste POLITICKÁ OTÁZKA. Prestaňme už, prosím, s tým hraním sa na štát odborníkov a podobne. Chceme demokraciu, tak demokracia je politické zriadenie a predovšetkým štát LAIKOV. Tzv. odborník nemôže v demokracii vyjadrovať preferencie hocikoho lepšie ako on sám.

  Vedecká otázka môže byť:

  „Majú deti vychovávané homosexuálnym párom rovnako dobré výsledky v škole ako deti vychovávané heterosexuálnym párom?“
  „Majú deti vychovávané homosexuálnym párom rovnako dobré výsledky v škole ako deti vychovávané v detskom domove?“

  a podobne možno postaviť pár takýchto otázok, ale to, aká sa im priradí váha, je čisto politické rozhodnutie, ktoré v demokracii patrí ľudu.

  Ak by som to parafrázoval s tými úvodnými otázkami, že či je globálne otepľovanie. Tak oni sa v referende nepýtajú, že či globálne otepľovanie existuje, ale či máme prestať vyrábať freóony; nie či sóda bikarbóna lieči rakovinu, ale či má byť hradená ľuďom s touto chorobou z verejného zdravotného poistenia.

  • Suhlasim s Vasim nazorom a kladiem si otazku: Co je este v sulade s prirodou ? Co robia ludia a je to este stale prirodzene ? Je adoptovanie deti homo parmi este stale prirodzene a v sulade s prirodou ? Keby priroda chcela aby mali homo par deti preco ich nemozu priviest na svet prirodzenou cestou a tak aby boli obaja bilologicky rodicia ? Je prirodzene aby sa clovek stale staval proti prirodnym zakonom ? Je prirodzene ze od nepameti su mensiny diskriminovane ? Je vyvoj nasej spolocnosti prirodzeny ? Kolko a akych mensin sa bude neskor hlasit ze ziadaju rovnake prava ?

 5. Autor to rafinovane prekrutil. Referendum a demokracia nemoze byt obmedzene ziadnym vedeckym poznatkom. To je uskalie demokracie. Vedecky by sa dalo snad dalo dokazat, ze vlada Smeru je pre Slovensko jednou z najhorsich moznych alternativ. Nic to vsak nemeni na tom, ze ludia tak vo volbach rozhodli a je zakladnym imperativom demokracie, ze sa vola ludu respektuje. Preto ked sa volici v referende rozhodnu, ze napr. adoptovat deti si budu moct len heterosexualne pary, demokracia by to mala respektovat. Je ulohou opacneho tabotra presvedcit spolocnost, ze maju pravdu. Ale nie spochybnovat referendum ako take a tym vlastne demokraciu.

  • Referendum a demokracia maju svoje hranice. Nie je mozne, aby vacsina volicov v referende odhlasovala nieco, co ide preukazatelne proti zaujmom dietata. Extremny priklad – povedzme, ze by sa na Slovensku rozsiril nejaky temny nabozensky kult, ktory by hlasal, ze je spravne obetovat deti z detskych domovov na oltar ich temneho boha. Bolo by spravne vyhlasit na tuto temu referendum, ak by ziskali 400 000 podpisov?

   Adopcie deti homosexualnymi parmi je menej extremny priklad, ale stale je v hre zaujem a dobro deti. Samozrejme, predmetom diskusie moze byt, co v tomto konkretnom pripade znamena „zaujem deti“. Ale o tom tiez nemoze rozhodnut ziadne referendum. Ak niekto z tohoto procesu rozhodovania uplne vypusti vedecke argumenty a odborne nazory, je velka pravdepodobnost, ze pride k zlym vysledkom.

   • Ano demokracia ma svoje hranice nie je mozne aby par poslancov odhlasovalo ze homosexualne pary by si mohli adoptovat deti. Ale ked si par stotisic alebo milonov ludi zela sby deti vyrastali v prirodzenej rodine to uz problem je.Ked vam ide o dobro deti opytajte sa deti kde by chceli vyrastat a nie americkych vedcov.Ja som sa spytal syna a povedal mi ze v rodine kde je otecko a mamicka. Deti na rozdiel od vas su neskazene a ciste a maju zdravy rozum,co sa o americkych vedcoch a ich moralke povedat neda. O dobre deti nemaju rozhodovat politici a odbornici ale ludia.A nemyslite si ze ludia su sprosti. Urcite su mudrejsi ako americky vedci aj vy co ste pojedli vsetku mudrost sveta a viete co je pre nas najlepsie. Nechajte to na nas my sa rozhodneme a nebojte sa bude to pre dobro deti, nie sme o nic temnejsi ako vy alebo homosexualne pary.Ba dovolim si tvrdit ze sme na to lepsie.Nebojte sa svet bude fungovat aj bez odbornikov a bude fungovat este lepsie. My sme tu nespadli vcera na zem,a zdravy rozum ma u nas vacsina populacie. Prosim nebrante ludom vyjadrovat sa k otazkam o prirodzenej rodine,ktora tu funguje odnepameti. Abez ktorej by ste tu neboli ani vy a dokonca kazdy homosexual ma heterosexualneho rodica. Ideal by bolo keby vsetci boli heterosexuali potom by sme tu nemuseli riesit taketo otazky.

    • „Ked vam ide o dobro deti opytajte sa deti kde by chceli vyrastat a nie americkych vedcov.Ja som sa spytal syna a povedal mi ze v rodine kde je otecko a mamicka. Deti na rozdiel od vas su neskazene a ciste a maju zdravy rozum,co sa o americkych vedcoch a ich moralke povedat neda.“

     Isteže, deti sú neskazené. Každopádne deti sú deti, ľahko ovplyvniteľné, krátkozrako a jednoducho rozmýšľajúce, preto napr. deti nevolia a nemôžu byť volené. Nešoférujú, nepodnikajú, nepracujú. Deti pália mravce a trápia zvieratá, deti sa s hocikým pobijú (oko za oko a zub za zub), a ak sa pobije s niekým dospelý človek, jeho správanie sa označí za =detinské= (hodné dieťaťa). Deti plaču, deti sa hádžu o zem, deti sú sebecké, ide im o krátkodobé (najmä telesné) dobro. V mnohých rozvádzajúcich sa a rozvedených rodinách vidíme fenomén „uplácania“ dieťaťa darmi zo strany rodičov. Mnohokrát až dospelý alebo dospievajúci človek si uvedomí, že mu viac dala chudobná, no milujúca matka ako otec, ktorý si našiel frajerku, nestaral sa oňho ale občas ho zobral na obed alebo na dovolenku. (je to príklad, pohlavia môžu byť vymenené)

     „Nebojte sa svet bude fungovat aj bez odbornikov a bude fungovat este lepsie.“

     Samozrejme. Odborníci zistili, že dať si každý deň panáka a pivo vedie k cirhóze pečene a skracuje dĺžku života. Odborníci zistili, že azbest spôsobuje fibrózu a karcinóm pľúc. Ale každý vie, čo je preňho najlepšie, deti dupľom. Preto im ako rodič zakazujete jesť v kuse sladkosti, nezdravé jedlá a prikazujete v škole cvičiť — lebo im to spôsobí zubný kaz, obezitu, diabetes alebo poruchu glukózovej tolerancie (prediabetes), zvýšený krvný tlak, zvýšený cholesterol, urýchlenú aterosklerózu a v konečnom dôsledku zomrú na kardiovaskulárne ochorenie alebo jeho komplikácie o dvadsať rokov skôr, ako človek, ktorý žije zdravým životným štýlom. Koreláciu a kauzálny vzťah medzi takýmto správaním a takýmito komplikáciami dokázali vedci, nie laici. To platí aj v iných vedách, medzi ktoré patrí aj psychológia a psychiatria, či sa vám to páči alebo nie.

     Vaše argumenty sú veľmi chabé.

     Ľudia majú právo sa vyjadriť ku fungovaniu svojej rodiny, no nie k fungovaniu rodín iných. Ak by niekto prišiel k vám domov a reorganizoval vám domácnosť či výchovu detí na svoj obraz, neboli by ste radi. Nerobte to ani vy.

 6. Vsetko co nie je priridzene je uchylka, odchylka. Bojujme za to co je prirodzene a nezosmiesnujme ludi ktory sa v referende vyslovia za rodinu. Vzdy sa porovnava najhorsia prirodzena viacmej nefungujuca rodina s najlepsou homosexualnou rodinou. Homosexualna rodina nemoze mat deti je to dane Bohom,prirodou a nejaky mudri,pokrokovi ludia sa budu proti tomu stavat.Boh (pre ateistov priroda) to tak zariadila aby bol muz a zena a aby mohli mat deti. Co je na tom tazke pochopit. A referendum je vola ludu,nebojte sa ludia nie su sprosti,dovolim si tvrdit ze maju v hlavach viac ako americky vedci a politici.Opytajte sa deti v skolke ci by chceli zit v rodine s oteckom a mamickou alebo vrodine s dvoma oteckami. Deti su ciste a neskazene nie ako vedci,novnari co sa nas presvedcit ze odchylka uchylka je normalna a my sme hlupy a nevzdelany.

  • Nikto nikoho nezosmiešňuje, iba jeho argumenty. Príroda (ktorú podľa kresťanov stvoril Boh) je plná odchýlok a anomálií, väčších alebo menších. Niektoré sa dajú kvantifikovať (napr. percentilový graf výšku), iné nie. Takisto je niektoré potrebné liečiť, iné nie.

   Čo môže byť pre niekoho závažný stav vyžadujúci určitú korekciu alebo zákrok, pre iného môže byť prijateľný hendikep alebo individualita, s ktorou sa dá jednoducho žiť. Sexuálna orientácia sa nedá jednoznačne označiť za chorobu ani určitú nozologickú jednotku. Homosexuálne vzorce správania sa vyskytujú aj v prírode fungujúcej na základe Darwinových princípov, pretože (pravdepodobne) zvyšujú šancu druhu na prežitie. V prírode to nefunguje tak jednoducho a čierno-bielo, ako by mnohí chceli.

   Ďalšia kapitola je koncept jadrovej rodiny (nem. Kernfamilie), ktorá je dnes prevalentná v spoločnosti, no nebolo tomu vždy tak. Boli dlhé obdobia ľudskej histórie, počas ktorých sa deti vychovávali skôr v rámci určitých väčších jednotiek, tlúp a skupín, a vychovávali ich aj iní členovia, nie iba biologickí rodičia. V prírode to funguje podobne.

   Deti možno sú čisté a neskazené, ale tiež psychicky nevyzreté, nesamostatné, povrchné, (v závislosti od veku) neschopné abstraktného myslenia, sebaovládania či ovládania svojich emócií a pudov, akceptovania utrpenia či bolesti, neschopné myslieť do budúcnosti… Preto každé dieťa v tomto štáte má zákonného zástupcu, ktorý by mal konať v jeho prospech.

   Nemôžete nechať deti rozhodovať o takýchto veciach ako nemôžete nechať deti rozhodovať o školskej dochádzke — väčšina by bola proti, napriek tomu, že drvivá väčšina dospelých chápe význam vzdelania.

 7. Autor sa pyta hluposti, referendova otazka nemoze zniet ci je ockovanie skodlivejsie, otazka musi zniet: ma byt ockovanie dobrovolne? nepytat sa ako vznikol vesmir ale: ma sa vyucovat vznik vesmíru podla kreocionalistov? atd.. Ale predpokladam ze to vy viete len radi zavadzate, Referendum moze byt o vsetkom len treba spravne polozit otazku. Napr. nepytame sa ci je vasa matka vasou matkou, ale pytame sa ma byt vasa matka povazovanana za vasu matku?

  • myslim, ze v clanku to dostatocne vysvetlujem. refrendova otazka sice nie je naformulovana tak, aby by sa pytala, co je v zaujme dietata. ale zaroven ju nemozno od tejto otazky oddelit. okrem ineho aj preto, ze SR je viazana medzinarodnymi dokumentami na ochranu dietata, v ktorych sme sa zaviazali nekonat v rozpore so zaujmom deti. preto aj pri referendovej otazke, ktora je naformulovana tak, ako ju predostrela Aliancia za rodinu, je potrebne zaroven skumat co je v lepsom zaujme dietata. a toto skumanie nemoze nahradit vola ludu.

  • Referendum môže byť o všetkom, otázne je, o čom by malo alebo nemalo byť.
   Existujú určité princípy, ktoré majú demokraciu obmedzovať, pretože ani čistá demokracia nie je samospásna, a môže ubližovať určitým skupinám ľudí.

   Vždy treba chrániť menšiny pred svojvôľou väčšiny. Ak by bolo na Slovensku referendum o Rómoch, je veľká pravdepodobnosť, že by dopadlo pre Rómov zle. Pekným príkladom je výsledok volieb do VÚC v BBSK — za predsedu BBSK (čiže predstaviteľa väčšiny) bol demokraticky (!) zvolený človek, ktorý vyznáva svetonázor popierajúci zásady demokracie. Paradox.

 8. Tu si prosím doštuduj články ktoré sa bližšie pozerajú na tebou spomínané výskumy AAP
  http://www.familystructurestudies.com/articles/

  Tuna je výskum o ktorý sa radi opieraju lgbt, ale má pár vážnych metodologických nedostatkov, iste prídeš na to akých:
  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/635#sec3

  tu sú výskumy ktoré nepotvrdzujú že nie je rozdiel:
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11150-013-9220-y
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610

  Nie je také ťažké náksť výskumy, teda ak nechceš byť tendenčne zameraný a uvádzať iba fakty od inštitúciíá ktoré su predlženou rukov lgbt

  • rovnako nie je tazke najst clanky o tom ze studie ktore si sem postol ty su hlupost. to prve je casto citovane anti-LGBT a pritom sam autor priznava ze v jeho studii su chyby a ze nepouziva porovnatelne vzorky ludi. to druhe sa zaobera fyzickym zdravym deti v rodinach s rodicmi rovnakeho pohlavia a posledne dve su nepodlozene studie, s metodologickymi chybami a jedna z nich je robena ekonomom ktory je aktivistom proti lgbt a tiez sa priznal ze ta studia ma chyby a je neuplna..ako mozes toto povazovat za adekvatnu odpoved na desiatky studii z ktorych vychadza APA to naozaj netusim..

Odpovedaj